QUẢN TRỊ MARKETING

Gửi Email, SMS marketing đúng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu, thêm khách hàng từ danh sách ngoài

  • Soạn nội dung Email gửi đến nhóm khách hàng mục tiêu (Khách hàng lẻ, khách hàng cty nhà nước, khách hàng doanh nghiệp,…)
  • Lập chương trinh khuyến mãi ngày lễ, thông báo từ công ty mà bạn muốn khách hàng bạn nhận được thông tin ngay lập tức.
  • Các chương trình giảm giá trong tháng gửi đến khách hàng thông qua các kênh SMS, Email.