CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Sửa đổi lần cuối vào tháng 8 năm 2020

Nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên hệ thống DatXE, thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân của quý khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trong khuôn khổ bảo vệ người dùng. DatXE (“DatXE”, “Công ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) là đơn vị sở hữu và điều hành hệ thống DatXE.

Công ty tin rằng quý khách hàng có quyền được biết về các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập cũng như mục đích sử dụng chúng trên hệ thống, cả trên trang web và/hoặc trên ứng dụng của DatXE (“Hệ thống”). Sau khi đọc Chính sách Quyền riêng tư này, quý khách hàng sẽ có thể mình tự quyết định việc chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi. Dữ liệu cá nhân ở đây đề cập đến mọi thông tin liên quan đến một thể nhân có thể định danh/ nhận dạng được (“Dữ liệu cá nhân”). Khi nhấp chọn “đồng ý”, quý khách hàng thừa nhận rằng quý khách hàng đã đọc Chính sách Quyền riêng tư này và các Điều khoản Sử dụng (liên kết) của DatXE cũng như đã hiểu toàn bộ nội dung & hậu quả của chúng; quý khách hàng đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ liệu cá nhân theo Chính sách Quyền riêng tư này và/hoặc các Điều khoản Sử dụng. Hơn nữa, quý khách hàng cũng thừa nhận rằng toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà quý khách hàng đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp là dữ liệu chính chủ, đúng và chính xác.

Tùy từng thời điểm, DatXE có thể sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi về luật pháp và quy định, thông lệ sử dụng của Công ty, các tính năng Hệ thống và/hoặc các tiến bộ công nghệ. Nếu có phiên bản sửa đổi về chính sách thu thập hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng thì những nội dung thay đổi sẽ được cập nhật vào Chính sách Quyền riêng tư này và ngày hiệu lực sẽ được ghi chú vào phần đầu văn bản. Do đó, quý khách hàng nên định kỳ xem lại Chính sách Quyền riêng tư này để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất từ chúng tôi. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư, quý khách hàng có quyền ngừng sử dụng Hệ thống. Nếu quý khách hàng tiếp tục sử dụng Hệ thống sau ngày sửa đổi có hiệu lực, quý khách hàng sẽ được xem là đã đồng ý và chấp nhận (các) sửa đổi của Chính sách Quyền riêng tư.

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích về:

 • Thông tin thu thập
 • Mục đích sử dụng thông tin
 • Chia sẻ Dữ liệu cá nhân
 • Phương thức truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân
 • Rút lại sự chấp thuận
 • Xóa Dữ liệu cá nhân
 • Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng
 • Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
 • Liên kết đến các trang web khác
 • Đăng ký và Quyền thành viên
 • Các điều khoản khác
 • Thông tin liên hệ của chúng tôi

Thông tin thu thập

Khi được sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho quý khách hàng khi sử dụng Hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân vì những lý do khác được cung cấp thêm trong Chính sách Quyền riêng tư. Dữ liệu cá nhân bao gồm những thông tin được trình bày dưới đây.

 • Thông tin cá nhân cơ bản: khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách hàng tạo một tài khoản để tiến hành đặt chỗ. Dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn tên của quý khách hàng, thông tin nhận dạng người dùng và thông tin đăng nhập của DatXE, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Thông tin cá nhân cụ thể: chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng dựa trên quá trình quý khách hàng sử dụng Hệ thống của chúng tôi, ví dụ: chi tiết về đặt các dịch vụ của quý khách hàng (như tên trung tâm dịch vụ, vị trí trung tâm và/hoặc thời gian), các hành vi và sở thích của quý khách hàng, chi tiết về quyền thành viên thường xuyên của hãng, trung tâm dịch vụ khác của quý khách hàng cũng như những đánh giá của quý khách hàng. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định từ quý khách hàng khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chẳng hạn như vị trí địa lý, địa chỉ IP, tùy chọn tìm kiếm cũng như các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet chung khác.
 • o Vị trí địa lý: khi được sự đồng ý của quý khách hàng, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng về vị trí thực tế của quý khách hàng để cung cấp cho quý khách hàng các ưu đãi ở các vị trí liên quan được cung cấp trên Hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể lấy được vị trí gần đúng của quý khách hàng từ địa chỉ IP và GPS của quý khách hàng.
 • Thông tin nhật ký: khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của quý khách hàng mà chúng tôi gọi là “thông tin nhật ký”. Thông tin nhật ký vẫn có thể được thu thập ngay cả khi quý khách hàng không tạo bất kỳ tài khoản nào trên Hệ thống của chúng tôi. Thông tin nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, quốc tịch, vị trí truy cập trang, nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin thiết bị và lịch sử tìm kiếm cũng như thông tin liên quan đến việc sử dụng internet chung khác. Chúng tôi sử dụng thông tin nhật ký để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Hệ thống của chúng tôi.
 • Cookies và các công nghệ tương tự: chúng tôi có thể sử dụng cookie và/hoặc các công nghệ tương tự (như tập tin chỉ báo-web beacons, thẻ-tags, tập lệnh-scripts). Cookies là một phần nhỏ dữ liệu được lưu trữ trong máy tính hoặc thiết bị di động của quý khách hàng để giúp chúng tôi theo dõi quý khách hàng. Giống như các trang web khác, chúng tôi có thể sử dụng cookies để cung cấp cho quý khách hàng trải nghiệm tốt hơn, vì vậy máy tính và/hoặc thiết bị di động của quý khách hàng sẽ nhận ra quý khách hàng khi quý khách hàng sử dụng Hệ thống của chúng tôi sau đó. Vui lòng hủy tùy chọn cookies, nếu quý khách hàng muốn chúng tôi dừng tính năng cookies.

Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ thông tin của quý khách hàng để cung cấp cho quý khách hàng các gói dịch vụ tốt nhất phù hợp với sở thích của quý khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách hàng được thu thập thông qua Hệ thống cho các mục đích sau:

 1. đăng ký sử dụng và/hoặc truy cập Hệ thống;
 2. quản lý, vận hành, quản trị và/hoặc truy cập Hệ thống;
 3. liên hệ với quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc quý khách hàng sử dụng và/hoặc truy cập vào Hệ thống và quản lý các truy vấn và/hoặc yêu cầu do quý khách hàng gửi qua Hệ thống;
 4. tùy chỉnh trải nghiệm của quý khách hàng khi sử dụng Hệ thống và cải thiện trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng;
 5. công bố đánh giá của quý khách hàng về các dịch vụ của chúng tôi cũng như các sản phẩm được liệt kê trên Hệ thống của chúng tôi;
 6. thực thi các quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;
 7. giải quyết tranh chấp, thu tiền thanh toán còn tồn đọng và xử lý sự cố và/hoặc;
 8. cho các mục đích khác sẽ được thông báo cho quý khách hàng tại thời điểm thu thập.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng và các thông tin khác được thu thập để:

 1. tiếp thị kỹ thuật số bao gồm, nhưng không giới hạn truyền thông xã hội, quảng cáo hiển thị, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (“SEO”), tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (“SEM”), thông báo đẩy (Push Notification) bằng cách sử dụng các kỹ thuật đồ thị mở và
 2. tiếp thị truyền thống trong đó, bao gồm nhưng không giới hạn, gửi email cho quý khách hàng về các sản phẩm mới, khuyến mại đặc biệt và các cuộc khảo sát hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ quý khách hàng có thể thấy thú vị.
 3. Xin lưu ý rằng quý khách hàng có thể từ chối mọi tài liệu tiếp thị mà chúng tôi có thể gửi cho quý khách hàng bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy đăng ký được nêu trong các tài liệu tiếp thị của chúng tôi; nếu quý khách hàng chọn từ chối bất kỳ tài liệu tiếp thị nào, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của quý khách hàng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thông tin tiếp thị, đề xuất mua hàng và các liên hệ khác mà chúng tôi hiển thị trên trang web và ứng dụng của chúng tôi được định hướng và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu kết hợp mà chúng tôi đã thu thập về quý khách hàng.

Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng có thể được chia sẻ cho các công ty, tổ chức và/hoặc cá nhân liên kết (“Bên thứ ba”) để hoàn thành dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng. Chúng tôi có thể thuê Bên thứ ba để sử dụng các dịch vụ của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn việc lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, khuyến mãi, xử lý giao dịch thẻ tín dụng và các dịch vụ khác có liên quan.

Tùy thuộc vào vị trí của quý khách hàng, DatXE và Bên thứ ba cũng có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng ra nước ngoài.

Xin lưu ý rằng DatXE có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với các điều kiện sau:

 • Cung cấp thông tin khi có sự chấp thuận: Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba khi chúng tôi nhận được sự chấp thuận của quý khách hàng cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ cần sự chấp thuận của quý khách hàng để chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào, theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành. Khi nhấp chọn nút “Đồng ý”, quý khách hàng đã thiết lập một hành động khẳng định rõ ràng và một thỏa thuận tự nguyện, cụ thể, đã hiểu rõ và không mơ hồ về việc xử lý Dữ liệu cá nhân. Điều này có thể bao gồm cả việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân đã thu thập cho Bên thứ ba.
 • Cung cấp thông tin cho Bên mua: Điều này xảy ra khi chúng tôi bán, chuyển giao hoặc thực hiện các chuyển nhượng khác liên quan đến một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp hoặc công ty.
 • Cung cấp thông tin vì lý do pháp lý: Chúng tôi có thể có toàn quyền quyết định về việc chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Bên thứ ba nếu chúng tôi cho rằng việc chia sẻ dữ liệu là cần thiết để: i) tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành; ii) thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi; iii) điều tra bất kỳ hành vi gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp nào; và/hoặc iv) bảo vệ thương hiệu, uy tín cũng như tài sản của chúng tôi.

Phương thức truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân

Khi quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, vui lòng đảm bảo rằng những dữ liệu đó là chính xác và đầy đủ. Nếu quý khách hàng tin rằng bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đang nắm giữ có sai sót hoặc thiếu sót, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý khách hàng trên Hệ thống và sửa lại thông tin. Ngoài ra, quý khách hàng nên nhanh chóng cập nhật Dữ liệu cá nhân thông qua tài khoản nếu có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quý khách hàng muốn sửa những sai sót hoặc thiếu sót trong bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đang nắm giữ, nhưng không cho truy cập sửa chữa thông qua Hệ thống hoặc không cho truy cập vào các Dữ liệu cá nhân theo quyền nắm giữ hoặc kiểm soát của chúng tôi, hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, vui lòng gửi yêu cầu của quý khách hàng theo thông tin liên hệ trình bày bên dưới.

Rút lại sự chấp thuận

Quý khách hàng có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của chúng tôi bằng cách gửi thông báo hợp lý cho chúng tôi. Nếu quý khách hàng muốn rút lại sự đồng ý của quý khách hàng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ trình bày bên dưới. Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng khi quý khách hàng rút lại sự đồng thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân sẽ khiến chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy. Nếu sau khi rút lại sự đồng thuận, nhưng quý khách hàng vẫn quyết định sử dụng lại các dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng sẽ cần phải nhấp vào nút đồng ý một lần nữa để xác nhận sự đồng ý của quý khách hàng như đã nêu ở trên trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Xóa Dữ liệu cá nhân

Quý khách hàng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng do chúng tôi thu thập và xử lý, bằng cách gửi cho chúng tôi một lý do hợp lý. Nếu quý khách hàng muốn xóa dữ liệu của mình, quý khách hàng nên thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ của chúng tôi được trình bày bên dưới.

Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng bằng việc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy.

Lưu giữ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng

Miễn là tài khoản của quý khách hàng vẫn còn tồn tại, chúng tôi sẽ lưu Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để cung cấp các dịch vụ khi cần. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ Dữ liệu cá nhân hoặc với nỗ lực hợp lý để xóa các phương tiện có liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng, ngay khi, 1) mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân không còn phù hợp với việc lưu giữ dữ liệu; và 2) luật hiện hành không yêu cầu lưu giữ dữ liệu và/hoặc không cần thiết cho mục đích kinh doanh.

Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng bằng cách duy trì các thỏa thuận bảo mật hợp lý, bao gồm các quy trình vật lý, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự. Nếu có bất kỳ hành vi nào vi phạm Dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng thông qua các kênh của chúng tôi, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, để cung cấp cho quý khách hàng thông tin đầy đủ về việc vi phạm Dữ liệu cá nhân đó. Sau khi thông báo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi tính bảo mật của Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trên Hệ thống.

Liên kết đến các trang web khác

Hệ thống của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web liên quan khác. Tuy nhiên, khi quý khách hàng đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Hệ thống, quý khách hàng nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web này cũng như không chịu trách nhiệm về Chính sách Quyền riêng tư hoặc thông lệ của các trang web này, do đó quý khách hàng nên đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư của từng trang web truy cập có tính năng thu thập Dữ liệu cá nhân.

Đăng ký và Quyền thành viên

Hệ thống này cho phép quý khách hàng tạo tài khoản người dùng dựa trên dữ liệu quý khách hàng cung cấp. Bằng cách cung cấp dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản của quý khách hàng, quý khách hàng đảm bảo rằng:

 • Quý khách hàng đã đủ 18 tuổi;
 • Thông tin về quý khách hàng là đúng và chính xác, ở thời điểm hiện tại và đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu đăng ký trên Hệ thống (“Dữ liệu đăng ký”); và
 • Quý khách hàng sẽ cập nhật Dữ liệu đăng ký này để duy trì tính chính xác và đầy đủ.

Các điều khoản khác

 • Hiệu lực áp dụng: trong trường hợp không thống nhất giữa các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư này, thì các quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được ưu tiên áp dụng.
 • Chuyển nhượng doanh nghiệp: trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc tập đoàn công ty của DatXE, thì Dữ liệu cá nhân được thu thập trong Hệ thống có thể là một phần của chuyển nhượng tài sản.

Thông tin liên hệ của chúng tôi

Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: hi@datxe.com.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button