TÀI SẢN & CÔNG NỢ

Theo dõi, cập nhật và kiểm tra đối chiếu công nợ của các nhà cung cấp, khách hàng hay các đại lý bảo hiểm, lên lịch nhắc hẹn công nợ khách hàng.

  • Quản lý thiết bị, nhắc hẹn bảo dưỡng thiết bị
  • Kiểm kê vật tư, dụng cụ, thiết bị xưởng, lập phiếu yêu cầu cung cấp thiết bị --> quản trị duyệt --> Ký và bàn giao các bộ phận --> văn phòng theo dõi.
  • Hạch toán ghi sổ các phiếu nhập xuất kho, phân bổ chi phí từng hóa đơn.
  • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ các báo giá sửa chữa.
  • Hạch toán ghi sổ doanh thu và công nợ các hợp đồng bán xe, bán phụ kiện.
  • Theo dõi chi tiết phát sinh công nợ của khách hàng, bảo hiểm,  chi tiết công nợ từng bao giá, số tiền còn lại của báo giá
  • Theo dõi chi tiết phát sinh công nợ đầu kỳ, cuối kỳ của nhà cung cấp
  • Theo dõi các báo cáo nợ đến hạn, nợ chưa thanh toán.