QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ

Tiếp nhận nhiều xe cùng một lúc quản lý tiến độ rất quan trọng.

  • Trạng thái xe đang làm thủ tục tiếp nhận
  • Xe đang làm báo giá, xe đã duyệt giá, xe đang lệnh sửa chữa, xe hoàn thành chờ giao,…
  • Xe sắp đến ngày giao hệ thống bất tính năng mở thông báo trước một ngày để CVDV có thể chủ động không để trễ hẹn khách hàng.
  • Kỹ thuật checklist thông qua di động có lưu trữ ngày giờ kịp thời cvdv nắm bặt ngay lập tức tiến độ hoàn thành của xe.